That night in Havana

 

 

…But at that moment David was on his knee and asked me: Vydas sa za mna? Which means will you marry me in my language. Yeah, he asked in my language, which made it even more special. At first I couldn’t even believe it was real but then I just screamed yes and was crying. And from that moment no matter what would we see, Cuba was the most special trip of my life and nothing could make me happier. So, I am engaged, yaaay!!!…

 

…V tom momente bol David na kolene a spýtal sa ma: Vydáš sa za mňa? Spýtal sa v slovenčine, čo urobilo tento moment ešte špeciálnejší. Najskôr som ani nemohla veriť, že to myslí vážne, no potom som len skríkla áno a plakala. Od toho momentu nezáležalo na tom, čo by sme na Kube videli, bol to jednoducho ten najlepší výlet môjho života a nemohla by som byť šťastnejšia. Takže, som zasnúbená, jupííí!!!…

 

Havana views
Havana views

 

Doesn’t that sound like the best happy end ever? For me definitely, but let’s start from the beginning, so you can get the whole story plus I want to tell you more about amazing Cuba.

 

Neznie to ako ten najlepší koniec? Pre mňa určite, no začnime pekne od začiatku, aby ste počuli celý príbeh a taktiež sa dozvedeli niečo zaujímavé o Kube.

 

Cuban streets
Cuban streets

 

How I met my American

Do you remember the beginning of my story? For those who don’t, check my first article “How I met my American”. I believe it’s a little bit different story and I believe it’s a big part of the reason why we are still together, even though we lived on the other side of the world. When I speak about us I mean me and my David. I hope you already checked that article and I don’t have to speak about the whole story again. 😉

 

Ako som stretla môjho Američana

Pamätáte sa na začiatok môjho príbehu? Pre tých, čo práve odpovedali nie, mrknite na tento článok. Verím, že náš príbeh je trošku iný a taktiež verím, že práve náš príbeh je čiastočne dôvod, prečo sme stále spolu, aj keď sme žili na druhom konci sveta. Keď hovorím my, myslím mňa a Davida. Dúfam, že už ste mrkli na ten článok, takže Vám nemusím pripomínať celý príbeh. 😉

 

How I met my American
How I met my American

 

New life in Denver

After that accident it took some time to recover, it took even longer to make sure that I really can quit my job and leave my life because of that stranger. We spent together the best year full of traveling all over the world and after this year we decided it’s time to slow down and find a place that we can call our home at least for a while. This new adventure has started in January and it’s called Denver in Colorado.

Even when we have a home and we are not moving every second week I can say our life is everything just not boring. We are still traveling, trips are just shorter, still having fun, still climbing, even more now, plus we got that bonus of coming home after every trip, which feels kind of nice. We have experienced how it feels to live everyday life together and take care of each other and I can say we love it. It can maybe sound like a cliché but I believe that if you are with the right person, that “boring” everyday life can be always an adventure.

 

Nový život v meste Denver

Po tej nehode mi zabralo nejaký čas, kým som sa zotavila a ešte dlhší čas, kým som sama seba presvedčila, že môžem dať výpoveď a zmeniť všetko v mojom živote, len kvôli tomu cudzincovi. Strávili sme spolu celý rok, plný cestovanie všade po svete a potom sme sa rozhodli, že je čas spomaliť a nájsť miesto, ktoré by sme na nejaký čas volali domovom. Toto dobrodružstvo začalo v januári a volá sa Denver v štáte Colorado.

Aj keď máme svoj domov a nepresúvame sa každý druhý týždeň, náš život je všetko len nie nudný. Stále cestujeme, výlety sú však kratšie, stále sa bavíme, lezieme, asi aj viac, no navyše máme ten bonus, že po každom výlete sa máme kam vrátiť, čo nie je až také zlé. Zistili sme, aké to je, žiť spolu každodenný život a postarať sa jeden o druhého a môžem povedať, že sa nám to pozdáva. Možno to znie ako úplná klasika, no ja verím, že keď ste s tou správnou osobou, aj ten „nudný“ každodenný život môže byť dobrodružstvo.

 

Back to Havana
Back to Havana

 

We had a whole week so we decided to see something special. In that time I didn’t know why but David insisted that I had to choose the place that will be special to me. I came up with an idea to visit Cuba and David happily agreed.

 

Mali sme k dispozícii celý týždeň, tak sme sa rozhodli, že by sme mohli vidieť niečo špeciálne. V tom čase som nevedela prečo, no David naliehal, aby som vybrala miesto, ktoré bude špeciálne hlavne pre mňa. Prišla som s nápadom navštíviť Kubu a David spokojne súhlasil.

 

Exploring Havana
Exploring Havana
Cuba
Cuba

 

Americans in Cuba

There are a lot of articles about restrictions for Americans. Reality is a lot friendlier than all these recommendations but it’s possible that we were just lucky, I am not sure.

The thing that is easy to have, but nobody requested to see, is an itinerary. I just wrote a couple of pages with an approximate plan of our trip, not even exact accommodation, because we booked just a place for first couple nights. It’s recommended to choose local accommodation because the reason why we went there was ‘Support for Cuban people’. That’s the difference for Americans; they have to have a reason why they travel to Cuba. Support for Cuban people is the easiest and to live and eat with local people is something what we would do even if we wouldn’t have the reason.

General info is that you shouldn’t fly directly from the USA, we didn’t test that because our flight had a layover in Panama, so that’s the easy way how to avoid this complication, if it would be any complication. Next thing that we did was to print flight tickets and travel insurance, that’s another thing that all articles say, that American insurance is not enough and you have to pay more at the airport, again, this didn’t happen to us and nobody asked about it.

The true information is that if you want to change dollars, you pay a bigger fee, so we decided to bring Euros. But then again, I tried my card in the ATM and it was working, but we didn’t try an American card, so I cannot tell you about that.

You can see that there is not any complication and if you are American you don’t have to be afraid to visit this beautiful country.

 

 

Američania na Kube

Môžete nájsť veľa článkov o pravidlách pre Američanov cestujúcich na Kubu. Realita je oveľa priateľskejšia, no je možné, že my sme mali len šťastie, neviem.

Prvá vec, ktorá je naozaj jednoduchá, no tiež ju nikto nechcel vidieť, je plán cesty. Napísala som len pár riadkov, kde približne kedy pôjdeme, nedala som ani presne ubytko, lebo sme si zaplatili len prvé dve noci. Je odporúčané si zabezpečiť ubytko s miestnymi, pretože dôvod, ktorý nás priviedol na Kubu bol oficiálne Podpora Kubánskeho ľudu. To je ten rozdiel pre Američanov, ak chcú cestovať na Kubu, musia mať dôvod. Táto podpora je ten najjednoduchší a my by sme sa ubytovali u miestnych aj keby sme nemali dôvod.

Neodporúča sa cestovať na Kubu priamo z Ameriky, my sme mali medzipristátie v Paname, takže to bola jednoduchá cesta, ako obísť tento problém. Taktiež sme si vytlačili letenky a poistenia. Poistenie je ďalšia vec, o ktorej sa hovorí, vraj to americké nie je dosť dobré a treba si pri vstupe na Kubu doplatiť, nikto nič také od nás nepýtal.

Čo však je pravdivá informácia, je fakt, že ak zamieňate americké doláre, tak platíte vyšší poplatok, my sme si teda priniesli eurá. Na druhú stranu, skúsili sme moju kartu v bankomate a normálne fungovala, americkú sme nevyskúšali, takže to neviem.

Takže ako vidíte, aj keď ste Američan, alebo cestujete z Ameriky, žiadne problémy Vás nečakajú.

 

Colorful Havana
Colorful Havana

 

WiFi in Cuba

And what about the WiFi situation? If you don’t mind to pay, you can always find a spot, where is WiFi available. It’s kind of funny because there are certain places like parks, where there is connection available, you buy a card with a password for a few dollars and you can use this WiFi. Some accommodation has WiFi too, but our experience, is, that connection was very poor. It’s actually kind of refreshing when you just don’t have the opportunity to look at the Instagram or news and you can be focused just on each other. 

 

WiFi na Kube

A čo situácia s WiFi? Pokiaľ Vám nerobí problém si zaplatiť, vždy nájdete miesto, kde je WiFi prístupná. Je to celkom zábavné, pretože tam sú miesta ako parky, kde si kúpite kartu s heslom a môžete sa pripojiť, takže vidíte kopec ľudí s telefónom v ruke okolo stromu napríklad. Niektoré ubytovania majú WiFi, no z našej skúsenosti veľmi slabú. Môže to však byť celkom fajn, ak sa nemôžete pripojiť a pozrieť na Instagram, alebo čítať novinky zo sveta a venujete sa len jeden druhému. 

 

WiFi spot in the park
WiFi spot in the park
Oldschool cars everywhere
Oldschool cars everywhere

 

We had just 5 nights in Cuba, which didn’t feel enough at all, so I kind of planned the whole thing. The plan was 2 nights in Havana, that included exploring the city, dancing and scuba diving. We decided to spend the next 3 nights in Viñales, which is an area with unbelievable nature, we got to enjoy bicycles, horseback riding, beautiful beach, local food, and dancing.

In this article, I will tell you about the first half in Havana, because this Cuban trip was so intense for me, that I have a lot to say. And I kind of already have spoken a little bit too much. 😉 

 

Na Kube sme mali len 5 nocí, čo sa mi teda nezdalo dosť ani náhodou, takže som tak trošku naplánovala celý výlet. Môj plán bol dve noci v Havane, ktoré zahŕňali poznávanie mesta, tanec a potápanie. Ďalšie tri noci sme sa rozhodli stráviť vo Viñales, čo je oblasť  s krásnou prírodou, užili sme si bicykle, jazdu na koňoch, pláž, jedlo aj tanec.

V tomto článku Vám poviem len o prvej časti v Havane, pretože tento výlet na Kubu bol pre mňa tak špeciálny, že Vám toho chcem povedať príliš veľa a aj som toho už asi dosť povedala. 😉

 

Magical Havana
Magical Havana

 

Accommodation

Because we didn’t know what to expect I booked our accommodation in Havana. I just used Booking for these 2 nights. If you would need or want, you can find some discount in my article here. I already mentioned, we decided to stay with locals, this kind of accommodation is called Casa Particular. It’s normal nice accommodation, usually private room, often private bathroom and breakfast too. There are fancy big hotels in Havana too, but don’t forget, if you are American, you will not be able to use your card to pay, so you need more cash, because these are more expensive. And I believe to stay with locals is a much nicer experience than a hotel.

 

Ubytovanie

Pretože sme nevedeli, čo čakať, ubytovanie v Havane som zabezpečila popredu. Na tie dve noci som to nekomplikovala a použila Booking. Ak by ste chceli, alebo potrebovali, tu je článok, v ktorom sa nachádza zľava na ubytko. Ako som už spomenula, rozhodli sme sa ubytovať u domácich, tento druh ubytovania sa volá Casa Particular. Ide o normálne ubytovanie, väčšinou so súkromnou kúpeľňou a často aj s raňajkami. V Havane sú aj veľké pekné hotely, no nezabudnite, ak ste Američan, nemôžete použiť Vašu kartu na platenie, takže budete potrebovať viac hotovosti, pretože tieto sú drahšie. Ja si však myslím, že ubytovanie u miestnych ľudí je oveľa lepší zážitok.

 

Exploring Havana
Exploring Havana
Havana vibe
Havana vibe

 

Havana is exactly as cool as you can imagine. There are those cute old cars everywhere around, buildings are old but so beautiful, a lot of drinks and dancing. I could spend hours just wandering around and watching this colorful life around here.

 

Havana má presne taký štýl, aký by ste očakávali. Všade sú tie staré štýlové autá, budovy sú staré, ale krásne, veľa drinkov a tanca. Mohla by som stráviť hodiny len poflakovaním sa naokolo a pozorovaním tohto pestrého života.

 

Postcard from Havana
Postcard from Havana
Afternoon relax
Afternoon relax

 

El Malecón

When there is a sunset in Havana that’s the time you should walk to El Malecón, which is a sidewalk by the ocean. A lot of people are coming here to enjoy a nice walk, views and romantic moments, maybe to enjoy some drink or local music. From El Malecón, you can see a fortress complex called La Cabaña on the other side of the water. You can take a taxi and get there through the tunnel under the water. Every night there is a cannon shooting at 9 p.m. and a show approx. hour before.

 

El Malecón

Ak sa blíži západ slnka v Havane, to je presne ten čas vybrať sa k El Malecón, čo je taký chodníček popri oceáne. Veľa ľudí si sem prichádza vychutnať prechádzku, výhľad, romantické moment, možno nejaký ten drink alebo miestnu hudbu. Z El Malecón môžete vidieť na väzenský komplex La Cabaña, ktorý je na druhej strane vody. Môžete si zobrať taxík a dostať sa tam tunelom pod vodou. Každú noc je to predstavenie sprevádzané strieľaním z kanónov o deviatej večer.

 

Which car do you choose
Which car do you choose
Mojito, necessary refreshment
Mojito, necessary refreshment

 

„THAT“ Night in Havana

We decided to see this show, so we took a taxi and just went for it, even though it was almost 9. We knew we could be late. We didn’t think about the fact, that the show is suppose to be before the shooting, so we had no chance to see it. We arrived, left the car and heard a shot from the cannon and the show was done. So the same minute that we left the car, we sat back down. Our driver was so nice, that he said because we drove there he will take us for a viewpoint on the way back. He stopped by the road and showed us where to go and it was worth it to stop. We had the most beautiful view of Havana at night and it was just us.

We were standing there and speaking about all the beautiful places that we visited, all the beautiful memories that we had and I felt that David was shaking. I was thinking that it’s weird that he was cold because I wasn’t and I am the one in this relationship who is always cold. After a while David gave me a small pocket and because it was dark I couldn’t really see, so I thought he gave me a wallet or some kind of souvenir, which I really didn’t understand and I was already thinking that even though I don’t even understand it, it’s a gift, so I have to appreciate it and say how pretty it is.

But at that moment David was on his knee and asked me: Vydas sa za mna? Which means will you marry me in my language. Yeah, he asked in my language, which made it even more special. At first I couldn’t even believe it was real but then I just screamed yes and was crying. And from that moment no matter what would we see, Cuba was the most special trip of my life and nothing could make me happier. So, I am engaged, yaaay!!!

 

„TÁ“ noc v Havane

Rozhodli sme sa, že chceme toto predstavenie vidieť a zobrali sme taxík, aj napriek tomu, že bolo skoro deväť. Vedeli sme, že by mohlo byť neskoro, no nemysleli sme na fakt, že predstavenie je pred výstrelom z kanóna, ktorý je o deviatej. Dorazili sme na miesto, vystúpili z taxíka a počuli výstrel, takže bolo po všetkom. Takže v tú istú minútu, čo sme opustili taxík , sme zasa aj nastúpili naspäť. Šofér bol našťastie natoľko milý, že povedal, že keď už sme mu zaplatili cestu, tak nás zoberie aspoň k vyhliadkovému bodu. Zastavil na okraji cesty, ukázal nám kam ísť a veru že to bolo hodno. Mali sme ten najkrajší výhľad na nočnú Havanu a boli sme tam len my.

Stáli sme tam a preberali všetky krásne zážitky, čo spolu máme a ja som cítila, že David sa chveje. Zdalo sa mi to čudné, pretože ja som tá, ktorej je vždy zima v našom vzťahu a tento krát som bola fajn. Za moment mi David dal malé vrecúško, ktoré som veľmi nevidela, lebo bolo celkom tma, takže som myslela, že mi dal peňaženku, alebo nejaký tomu podobný suvenír, čomu som veľmi nechápala, takže už som premýšľala, ako sa musím tváriť, že sa mi to páči a že to oceňujem, pretože je to darček.

V tom momente bol David na kolene a spýtal sa ma: Vydáš sa za mňa? Spýtal sa v slovenčine, čo urobilo tento moment ešte špeciálnejší. Najskôr som ani nemohla veriť, že to myslí vážne, no potom som len skríkla áno a plakala. Od toho momentu nezáležalo na tom, čo by sme na Kube videli, bol to jednoducho ten najlepší výlet môjho života a nemohla by som byť šťastnejšia. Takže, som zasnúbená, jupííí!!!

 

We are engaged!
We are engaged!
Happy girl in Havana
Happy girl in Havana

 

El Floridita

Our accommodation was close to Havana Vieja, Old Havana, so we started wandering here. Even it’s called Old Havana, this is the most renovated part with new pretty buildings, capitol building and with the park called Parque Central, where you can find a lot of cool cars waiting for tourists wandering around.

Nearby the park you can find a bar called El Floridita. This place is touristy; who wouldn’t want to try a Daiquiri, that Hemingway said is the best in the world? Even if it’s a touristy spot, we enjoyed it. This place has such great energy, live music, we danced a little bit too, and of course, tried those tasty Daiquiris. When you order Daiquiri you get a small plate of fried plantains like a bonus. After the drink we decided to buy some local lunch, rice with vegetables and meat, just in a small stand by the road, it was really cheap, tasty and no stomach problems afterward. 🙂

 

El Floridita

Naše ubytko bolo blízo k Havana Vieja, niečo ako staré mesto, takže sme začali prieskum tam. Aj keď sa to volá staré mesto, ide o najvybudovanejšiu časť mesta s peknými budovami a s parkom, ktorý sa volá Parque Central, kde môžete nájsť veľa starých štýlových áut čakajúcich na turistov, ktorý sa potulujú po okolí.

Popri parku sa nachádza bar El Floridita. Toto miesto je zavalené turistami, kto by nechcel vyskúšať Daiquiri, ktoré sám Hemingway označil za najlepšie na svete? Aj keď ide o turistické miesto, veľmi sme si to tam užili. Toto miesto má super energiu, živú hudbu, zatancovali sme si a samozrejme sme vyskúšali to chutné Daiquiri. Ak si objednáte drink, dostanete aj malý tanier vysmážaných plantains ako bonus. Po drinku sme sa rozhodli vyskúšať miestny obed, ryžu so zeleninou a mäsom, ktorý sme kúpili v stánku popri ceste, bolo to veľmi lacné, chutné a nemali sme žiadne problémy so žalúdkom. 🙂

 

Close by Parque Central
Close by Parque Central
El Floridita
El Floridita
Daiquiri & Plantains in El floridita
Daiquiri & Plantains in El floridita

 

La Bodeguita

Another of Hemingway’s favorite  bars was La Bodeguita, this one for mojitos. We, of course, had to try this one too, again a very cute place with live music, but if we would have to choose, the winner for us is El Floridita. Besides these two touristy spots we, of course, visited a lot more pubs and tried a lot of mojitos and daiquiris. Our total winner was the bar called Guantanamera because it was very simple place with just locals and us, live music and the best atmosphere ever. At night, of course, you have to find a place for dancing, the most recommended choice is Casa de la musica, we visited a place close to Parque Central, it was not the busiest place, but it had live music and we enjoyed great salsa dancing.

 

La Bodeguita

Ďalší z obľúbených barov slávneho Hemingwaya bol La Bodeguita, tento zasa kvôli nápoju Mojito. Samozrejme sme museli skúsiť aj tento, znova veľmi milé miesto so živou hudbou, ale keby sme sa museli rozhodnúť, tak pre nás vyhrala El Floridita. Okrem týchto dvoch naozaj turistických barov, sme samozrejme navštívili veľa iných barov a vypili veľa nápojov. Náš víťaz bol bar, ktorý sa volal Guantanamera, pretože to bolo veľmi jednoduché miesto, kde boli len miestni ľudia a my, živá hudba a super atmosféra.  V noci musíte nájsť miesto, kde si zatancujete salsu, najviac odporúčaná je Casa de la musica, my sme si vybrali miesto poblíž Parque Central, nebol to práve najrušnejší podnik, no bola tam živá hudba a super sme si zatancovali.

 

La Bodeguita
La Bodeguita
Close by the bar Guantanamera
Close by the bar Guantanamera
Guantanamera
Guantanamera

 

The Museum of the Revolution

If you want to buy something, or I would say anything from every kind of crap to local art, you can visit a local covered market called Almacenes San Jose Artisans Market. We expected some food or more local experience, it’s mostly souvenirs, hats, purses, leather products and this kind of stuff. There are a lot of museums in Havana, we decided on The Museum of the Revolution. It’s a nice museum in a nice building, but it’s a museum, so it’s nice but not a breathtaking experience. You can learn a lot about Cuban history, I have to say very much from the point of Cuban view of course. If you like museums, I think it’s a nice one and it’s worth it.

 

Múzeum revolúcie

Ak si chcete niečo kúpiť, tým niečo myslím od najdrobnejšieho suveníru po skutočné umenie, môžete navštíviť miestny krytý market Almacenes San Jose Artisans Market. My sme čakali nejaké jedlo, alebo viac lokálny zážitok, je to skôr o suveníroch, klobúkoch, kabelkách, kožených výrobkoch a podobne. V Havane je veľa múzeí, my sme sa rozhodli pre Múzeum revolúcie. Je to pekné múzeum v peknej budove, no stále len múzeum. Môžete sa tu naučiť veľa o histórii, samozrejme veľmi intenzívne z pohľadu Kuby. Ak máte radi múzeá, myslím, že toto stojí zato.

 

The Museum of the Revolution
The Museum of the Revolution

 

I am not going to mention the names of all those squares, churches and streets like Catedral de la Habana, Paseo del Prado, Callejon de Hammel, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco and a lot more that are in Havana, we did walk through some of them and if you will go, you will see them for sure too.

 

Nebudem tu teraz vymenovávať názvy všetkých tých námestí, kostolov a ulíc ako Catedral de la Habana, Paseo del Prado, Callejon de Hammel, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco a oveľa viac, ktoré by ste mali v Havane vidieť, my sme sa nimi prešli a ak pôjdete do Havany, prejdete sa tiež.

 

Havana
Havana

 

You are not going to have connection, so do it old-school way and just explore around and I am sure you will see everything that you need to see. Old Havana and all interesting places around are not so far. If you feel that you need to plan, application Maps.me with offline maps is a great choice for planning, but I have to say, even I pinned a lot of places, we didn’t really use it and we just wandered around.

 

Nebudete mať všade dostupný internet, takže treba skúsiť cestu starej školy a len tak preskúmať okolie a som si viac než istá, že uvidíte všetko, čo potrebujete vidieť. Väčšina zaujímavých miest je celkom blízko seba. Ak máte pocit, že si to potrebujete predsa len naplánovať, aplikácia Maps.me s offline mapami bola super, no musím povedať, aj keď som vyznačila veľa miest, skoro vôbec sme to nepoužili a len sme sa tak poprechádzali po meste a popozerali všetko zaujímavo vyzerajúce.

 

Real Havana
Real Havana
Lost in Havana
Lost in Havana

 

Scuba Diving near Havana

A surprising part of Havana adventure for us was scuba diving. It was less than 2 hrs drive from Havana and it was a great dive. The name of the diving site is Puerto Escondido and we did it with Cuba Blue Diving, which I recommend because these guys were fun and experienced, so we had a cool day together. Plus we drove there in the coolest old taxi that you can imagine.

 

Potápanie pri Havane

Veľké prekvapenie v Havane bolo potápanie. Bolo to menej ako dve hodiny od Havany a veľmi sa nám páčilo. Meno miesta, kde sme sa potápali bolo Puerto Escondido a meno spoločnosti Cuba Blue Diving, ktorú by som určite odporučila, chalani boli skúsení a zábavní, takže sme mali super deň. Ako bonus sme sa tam doviezli na tom najštýlovejšom starom taxíku.

 

Puerto Escondido
Puerto Escondido
Scuba Diving
Scuba Diving
Oldschool taxi
Oldschool taxi
Cuban Scuba Diving Day
Cuban Scuba Diving Day

 

Because I am a talker and this article is already long, I will tell you about the second half our trip in my next article. We visited the magical part of Cuba called Viñales, with the most beautiful nature, cigar farms, horses, bicycle rides, swimming and sweet local people. It was a highlight of the trip for us, besides our engagement, of course. 😉

 

Keďže som trošku ukecaná a tento článok už je pridlhý, o druhej časti nášho Kubánskeho výletu Vám poviem nabudúce. Navštívili sme magické miesto Viñales, s nádhernou prírodou, kde sme našli farmy na cigary, kone, bicykle, pláž a milých ľudí. Toto miesto bolo definitívne to najlepšie z nášho výletu, okrem zásnub, samozrejme. 😉

 

Havana
Havana
Havana
Do you like this post? Show it:
error
fb-share-icon
0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
4 years ago

[…] After last night in our cute house, we took „Collectivo” in the morning and went directly to the airport. We didn’t even need to go back to Havana, which saved us a lot of time and we had enough time to enjoy two full days in Havana and three days in Viñales. Even we had just five days in Cuba, we fell in love. If you didn’t read my first article about Havana, you can find it here. […]

Scott Saifer
Scott Saifer
4 years ago

What a wonderful story! It’s nice to be reminded of the old days, when we could travel and climb.