World of descending dragon – Ha Long Bay

 

 

To travel like a couple is most of the time great. The most important thing is to have the same kind of interest. On the top of David’s list for sure is climbing, I am a lover of sun, sea, beach and jungle. Sometimes it is not easy to put both these things together, sometimes we need to know how to compromise. 

Cestovanie vo dvojici je väčšinu času úplne super. Najdôležitejšia vec, ktorá sa musí u oboch jedincov zhodovať, je smerovanie záujmov. U Davida je na vrchole rebríčka lezenie, ja som veľký milovník slnka, mora, pláže a džungle. Nie vždy je ľahké tieto dve veci zosúladiť, niekedy treba vedieť urobiť kompromis.

 

Magical bay

 

When we found Ha Long Bay or Descending Dragon Bay in Vietnam, we found out that there is a place where both of us can get what we love. It received the name Descending Dragon because of a story about a dragon that came to protect people living here and then stay to help them if they needed it.

Keď sme však objavili Ha Long Bay, Dračiu zátoku, alebo doslovne Zátoku klesajúceho draka vo Vietname, zistili sme, že sa dá nájsť miesto, kde si na svoje prídeme obaja. Meno Dračia zátoka vzniklo na základe príbehu o drakovi, ktorý prišiel ochrániť miestnych ľudí a potom zostal, aby im pomohol, keď to potrebovali.

 

Boat trip

 

Ha Long Bay is a huge area, there is something around 2000 islands. In the southwest part, you can find Cat Ba Island that is more specifically in Lan Ha Bay. We decided to visit this one because we read that it should be less touristy. You really cannot expect an area without tourist here because there are tons of organized group trips from Hanoi but it really wasn’t so bad.

Ha Long Bay je obrovská oblasť, je tu niečo okolo 2000 ostrovov. Na jej juhozápade sa nachádza ostrov Cat Ba, ktorý leží na zátoke Lan Ha. My sme sa rozhodli práve pre tento, nakoľko sme sa dočítali, že by mal byť trošku menej turistický. Oblasť bez turistov sa tu očakávať nedá, nakoľko sa sem húfne organizujú výlety z mesta Hanoi, no naozaj to nebolo až také hrozné.

 

On the way to Cat Co beach

 

Exploring by scooter

 

Everyone who has experienced traveling in Asia will agree with me that scooter riding is necessary; at least the taxi version of it, if you are not confident enough for driving. To rent a scooter is a lot cheaper. For us, it was the first time after our accident, so we had more than a little bit of adrenaline. We took just one scooter and David was the driver most of the time.

Kto zažil cestovanie po Ázii, so mnou určite bude súhlasiť, keď poviem, že jazda na skútri je nevyhnutná. Či už sa ho rozhodnete šoférovať, alebo minimálne ako taxík. Určite sa však lepšie oplatí si skúter požičať. Pre nás to bolo prvý krát po nehode, takže celkom adrenalín. Zobrali sme len jeden skúter a David bol väčšinový šofér.

 

Woodstock beach

 

I can say he was pretty nervous at the beginning but he was great. To rent a scooter in Cat Ba Town was approximately $3 and to buy gas was just under $1 per liter, so we couldn’t say no to this option. When we found out this price we took a scooter for our whole time on the island. For ten days of driving we spent just under $5 in gas.

Môžem povedať, že bol zo začiatku riadne nervózny, no zvládol to super. Požičanie skútra bolo v Cat Ba Town asi $3 a natankovanie nádrže vyšlo menej ako $1 za liter, takže tomu sa naozaj nedá povedať nie. Keď sme sa dozvedeli túto cenu, rovno sme si ho zobrali na celý čas, čo sme tu strávili. Za desať dní jazdenia sme na benzínke nechali menej ako $5.

 

Floating village

 

Half of the island is covered by the National Park and as I mentioned limestone islands are everywhere around. Life on the island is centered in a small town named Cat Ba Town. Here you can find a lot of hotels, restaurants and bars. There are a lot of lights everywhere, I almost felt like I was in an Asian version of Las Vegas. 🙂 We chose accommodation in a hotel. We could find a slightly cheaper one but ours was still just $10 per night with breakfast included. We felt at home here not like in a typical hotel because the owner was a very sweet family that was having a family business including their children helping and they took really nice care of us.

Zhruba polovica ostrova je pokrytá Národným parkom a všade naokolo z mora vyrastajú spomínané vápencové ostrovčeky. Život na ostrove je sústredený v mestečku Cat Ba Town. Nachádza sa tu jeden hotel vedľa druhého, veľa reštaurácií a barov. Celé mesto je vysvietené, až som sa tu cítila ako v ázijskom Las Vegas.  🙂 Vybrali sme ubytko v hoteli. Nebolo síce úplne to najlacnejšie, no stále to bolo $10 na noc aj s raňajkami. Napriek tomu, že išlo o hotel, cítili sme sa tu ako doma, pretože majitelia boli veľmi milá rodinka, ktorá si tu budovala rodinný biznis. Pomáhali dokonca aj ich deti a starali sa o nás krásne.

 

View of Cat Ba Town

 

Climbing on the island

 

Directly next to our hotel was an office of AsiaOutdoors that published a book about climbing on the island and where you must demonstrate climbing-belaying techniques if you want to climb in the area. They offer trips, such as for deep water solo, the most popular kind of climbing here. It is climbing of those limestone islands without protection and when you are done you just jump into the sea!

Hneď vedľa nášho hotela bola kancelária AsiaOutdoors, ktorá vydala knihu o lezení. Tu taktiež musíte ukázať, ako leziete a istíte, ak chcete v tejto oblasti loziť. Ponúkajú tu taktiež výlety, okrem iného aj vychýrené deep water solo, kedy leziete na skalu vyrastajúcu z mora bez istenia a keď už nevládzete, alebo ste na vrchole trasy, skočíte do vody.

 

Deep Water Solo

 

We found our own boat driver and it was a lot cheaper than through AsiaOutdoors. I would for sure recommend this way. I will not tell more about it now because I have a whole article about climbing on the island for you that will be available soon. You can read there about options for climbers, rules they have here, tips on how to save some money and a lot more about the amazing deep water solo.

My sme si však zaplatili svojho šoféra lode a vyšlo nás to oveľa lacnejšie, ako cez AsiaOutdoors. Určite odporúčam zvoliť túto cestu. Nebudem sa tu však rozpisovať viacej, pretože lezeniu na ostrove venujem celý článok, ktorý zverejním už čoskoro. Budete si môcť prečítať o možnostiach pre lezcov na ostrove, o pravidlách, ktoré tu panujú, tipy ako ušetriť a veľa detailov o úžasnom deep water solo.

 

Exploring the bay

 

Lan Ha Bay

 

If you don’t feel like jumping off cliffs into the sea it’s still worth it to explore the bay. People are living directly on the water in colorful houses and boats and they are fishing the whole day. I have to say that according to the fact that they live on the water in the middle of nowhere, the trash situation is not as terrible as it could be. We saw some trash in the water but it really could be worse. The smell around the house because of fishing is another situation, it was terrible sometimes. I wasn’t so surprised because they often have dogs in these houses too and I cannot tell how often they take the trash out.

Ak sa aj necítite na skákanie do mora, stále stojí zato si prenajať loď a preskúmať zátoku. Ľudia tu žijú priamo na vode vo farebných domčekoch  a lodiach a celý deň sa venujú rybolovu. Musím povedať, že nato, že žijú na vode uprostred ničoho, by som tu očakávala oveľa viac odpadu. Nejaké tie odpadky sme síce vo vode videli, no mohlo by to byť aj horšie. Zápach v okolí domov je vďaka rybárčeniu niekedy statočný. Ani sa tomu nečudujem, pretože ľudia tu majú často napríklad aj psov a to, ako často odvážajú odpad, si netrúfam povedať.

 

Daily life on the water

 

Fishing village

 

Kayak trip

 

A nice way how to explore the bay in detail is on a kayak. We got an offer directly in the port for $20 for two people and we negotiated the price to $15.  They take you on the boat and bring you into the middle of the bay where you get a kayak and can explore on your own. The water is really calm and warm so it’s really relaxing. You have to be careful how far will you go because it could be really easy to get lost here. All houses and islands around here look very similar. I was totally disoriented.

Fajn spôsob, ako preskúmať zátoku poriadne, je kajak. Tento „výlet“ nám ponúkli priamo v prístave za $20 pre oboch, čo sa nám podarilo zjednať na $15. Na lodi Vás cez zátoku privezú na miesto uprostred mora, kde zoberiete kajak a pokračujete. Voda je pokojná a teplá, takže skutočný relax. Treba si dať pozor, ako ďaleko sa vyberiete, pretože by mohlo byť skutočne ľahké sa tu stratiť. Všetky domčeky  a všetky ostrovy vyzerajú takmer identicky. Ja som bola totálne dezorientovaná.

 

Kayak day

 

We, of course, came back as the last couple, it was so hard to leave that beauty. We thought they left us there because all of the boats were gone! Nobody on the house deck spoke English of course so we had to use hands and feet when we were asking them to take us with them when they left to town to sell the seafood they caught that day. They said yes so we got a free trip by speed boat. When we were coming to the port we saw that somebody was going to pick up us so they wouldn’t have left us there.

My sme sa vrátili úplne poslední, tú nádheru bolo ťažké opustiť. Mysleli sme si, že nás tam nechali, pretože všetky lode boli preč. Nikto na plošine samozrejme nerozprával anglicky, rukami nohami sme ich uprosili, aby nás zobrali zo sebou, keď vyrazili predávať ulovené morské plody. Povedali áno a my sme ako bonus dostali výlet rýchlym člnom. Keď sme prichádzali do prístavu, videli sme, že pre nás akurát vyrazila loď, takže sa na nás predsa len nevykašlali.

 

Favorite dragon fruit, mango, lychee

 

Fruit heaven

 

When we got hungry during the day we were eating a lot of fruit. I couldn’t get enough. You could buy everything that you can imagine. My favorite kind was dragon fruit, lychee, mango and huge Asian pears. We had our favorite stand in the fruit market where we got a better price too and were coming every day.

Keď nám počas dňa vyhladlo, dopĺňali sme energiu ovocím. Ja som sa ho nevedela nabažiť. Dalo sa tu kúpiť čokoľvek, čo si len predstavíte. Mojím obľúbeným bolo dračie ovocie, liči, mango a obrovské vietnamské hrušky. Na ovocnom trhy sme si vyhliadli svoj obľúbený stánok, kde sme dostali aj lepšiu cenu a tak sme sa sem vracali každý deň.

 

Dragon fruit

 

Lychee

 

For dinner, we tried a lot of restaurants and it really was a lot of choices. The price of the simplest dishes like fried rice or noodles was starting around $2. For a little bit less than $1 you could buy a thin pancake with chocolate mango and bananas inside. This was our culinary experience almost every night. If you prefer to drink than to eat you have a lot of options too, happy hours exist almost everywhere.

Na večeru sme vyskúšali viacero reštaurácií a výber bol veru bohatý, keďže sa tu nachádza jedna na druhej. Ceny tých najjednoduchších jedál, ako pražená ryža alebo rezance, začínajú niečo okolo $2. Za niečo menej ako dolár sa dala kúpiť tenučká palacinka naplnená čokoládou, mangom a banánom. Toto bol pre nás jednoznačne kulinársky zážitok, za ktorým sme si vyrazili takmer každú noc. Čo sa týka posedenia a popíjania, veľa podnikov tu má happy hours, takže je tiež z čoho vyberať za rozumnú cenu.

 

Fruit market

 

Crazy baloons

 

More interesting than drinks were balloons. After some hour you can get free balloons in bars. We didn’t understand at the beginning because we hadn’t seen it before. It’s a balloon with some type of gas in it. It’s that type of gas that you can get in the hospital to be happy before surgery, but just a small amount. This wasn’t my favorite because it’s a feeling just for a few seconds and that kind of feeling that I really don’t like. The same as to be drunk and you look around and everything is turning. Who would want to pay for the whole balloon of this feeling?  🙂  We were laughing a lot but I think more because of breathing balloons as a group.

Oveľa zaujímavejšie ako drinky, sú však balóniky. Niektoré miesta ponúkajú po určitej hodine balón zdarma. My sme zo začiatku nechápali, lebo sme sa s tým ešte nestretli. Ide o balón naplnený malým množstvom plynu, ktorý Vám dajú napríklad v nemocnici na dobrú náladu pred operáciou. Toto mňa veľmi neohúrilo, pretože účinok je len niekoľko sekúnd a je to pocit, ktorý ja veľmi nemusím. Niečo ako keď sa opijete, pozriete pred seba a celý svet sa točí. No kto už bude platiť za balón tohto pocitu?  🙂 My sme sa však celkom zasmiali, ale skôr na tom, že skupinovo vdychujeme plyn z balónov.

 

Beach lovers

 

National Park

 

I already mentioned that half of the island is covered by the park. To get to the entrance is nice, maybe 20 minutes long, ride from Cat Ba Town. You can choose what kind of trail you prefer, we chose viewpoint. That day was really hot but this trail was a nice walk mostly in the shade. In the ticket to the park is included entrance to a nearby cave. It’s a decent long cave that you can explore on your own so it was actually our favorite part of the day.

Ako som už spomenula, takmer polovica ostrova je pokrytá parkom. Dostať sa sem z mestečka Cat Ba Town je príjemná, asi 20 minútová jazda skútrom. V parku si môžete vybrať niekoľko trás, my sme zvolili cestu k vyhliadkovému bodu. Bolo veľmi horúco, ide však o príjemnú prechádzku väčšinou v tieni. V cene lístka máte aj vstup do neďalekej jaskyne. Ide o celkom dlhú jaskyňu, kde si idete bez sprievodcu, takže toto bola nakoniec naša obľúbená časť dňa.

 

National Park

 

The next place that we decided to explore was Cannon Fort. It’s a nice place for a walk after the day in the water. For a symbolic entrance fee, you can find something like a museum on the top of the hill, underground war tunnel and you can get probably the best view of the Lan Ha Bay.

Ďalším miestom, ktoré sme sa vybrali preskúmať bolo Cannon Fort. Pekné miesto na prechádzku po dni strávenom vo vode. Za symbolické vstupné nájdete na vrchole kopca niečo ako múzeum, podzemný vojenský tunel a naskytne sa Vám asi najlepší výhľad na Lan Ha zátoku, ktorý môžete dostať.

 

War tunnel

 

Beaches of Cat Ba

 

You can find a few beaches here but if you are a lover of beautiful endless beach you will be disappointed probably. It’s really sad to see that all beaches here got destroyed because of building huge resorts directly on the beach. My heart was bleeding when I saw how they are cutting rock and beach because of these buildings. But I would say this is an area about magical island growing out of the water, not so much about beaches, so we didn’t care so much. And you can always swim and get a little bit of sun, you just cannot look on that side of the beach where they are building.  🙂 Another option is to find small beautiful beaches hidden in the bay.

Nachádza sa tu niekoľko pláží, no ak ste milovníci nádherných, čistých, nekonečných pláží, budete asi sklamaní. Je to naozaj smutný pohľad, no takmer všetky pláže na ostrove padli za obeť budovaniu obrovských, niekoľko poschodových rezortov. Až srdce stisne, keď vidíte, ako ukrajujú zo skaly a z pláže na úkor tých gigantických stavieb. Ja by som však povedala, že táto oblasť nie je až toľko o plážach, ale o magických ostrovoch vyrastajúcich z vody, takže na tom až tak nezíde. A pokúpať a opaľovať sa tu dá vždy, len sa nemôžete pozerať na stranu pláže, na ktorej sa buduje.  🙂 Druhá možnosť je veľa malých krásnych pláží roztrúsených po zátoke.

 

Moody beach

 

We enjoyed Cat Ba Island fully and it was for sure one of our top travel experiences. We could spend more time here but Vietnam has a lot more to offer so it was time to take a sleeping bus and go. The sleeping bus is a bus where you can just lay down, not possible to sit. It’s the very favorite way how to travel here because to travel long distances and even short distances here takes a really long time. These buses are mostly night buses, so really great. For me, it was the very first time in this kind of bus and I can say that I probably found my new favorite way how to travel. Every bed has a blanket, light is off and you can sleep. One bus we got one big double seat together, so romantic moment as a bonus.  🙂  What could be more comfortable traveling than that?

My sme si Cat Ba Island užili naplno a bol to jeden z našich top cestovateľských zážitkov. Určite by sme tu vedeli stráviť aj viac času, no Vietnam toho ponúka oveľa viac, tak je čas zdvihnúť kotvy, nasadnúť na „sleeping bus“a vyraziť. „Sleeping bus“ je autobus, v ktorom sa dá iba ležať, sedadlá na sedenie tu nie sú. Ide o veľmi obľúbený druh dopravy tu, keďže prekonávanie vzdialeností niečo trvá. Väčšina týchto spacích autobusov sú nočné busy, takže super. Pre mňa premiéra v takomto autobuse a môžem povedať, že som asi našla môj nový obľúbený spôsob cestovania. Každé ležadlo dostane deku, zhasne sa svetlo a spí sa. Raz sme dokonca s Davidom dostali spojené ležadlo, takže ešte aj romantika.  🙂 Čo už by mohlo byť pohodlnejšie cestovanie?

 

House on the water

 

So let’s travel and enjoy life! Takže cestujte a užívajte života!

Do you like this post? Show it:
error
fb-share-icon
0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
5 years ago

[…] Keď sme však objavili Ha Long Bay, Dračiu zátoku, alebo doslovne Zátoku klesajúceho draka vo Vietname, zistili sme, že sa dá nájsť miesto, kde si na svoje prídeme obaja. Meno Dračia zátoka vzniklo na základe príbehu o drakovi, ktorý prišiel ochrániť miestnych ľudí a….pokračovanie […]